Vállalkozások

Vállalkozások2018-03-23T10:08:55+01:00
Pénzügyi terv 20242023-09-08T09:23:39+02:00
2023.05.182023-05-18T16:54:16+02:00

Attachments

Statut Mesna Zajednica Horgoš2023-05-16T09:38:46+02:00
Határozat2023-05-15T14:59:08+02:00
A közérdekű adatok szabad megismerésének jogát biztosító eljárás2023-08-07T16:26:17+02:00

MI A KÖZÉRDEKŰ ADAT?

A közérdekű adat a törvény értelmében olyan információ, amellyel a közhatalmi szerv rendelkezik, amely a közhatalmi szerv tevékenysége során vagy tevékenységével kapcsolatban jön létre, amelyet egy meghatározott okmány tartalmaz, és amely olyasmire vonatkozik, amiről a nyilvánosságnak igazolt érdeke van tudnia.

Abban, hogy egy adat közérdekűnek minősül-e, nem játszik szerepet, hogy az adat forrása közhatalmi szerv vagy egy más személy-e, nem lényeges, hogy az adatot tartalmazó okmány min található (papír, szalag, film, elektronikus adathordozó stb.), az adat mikor keletkezett, arról miként szereztek tudomást, és más hasonló jellemzők sem.

AZ ADATIGÉNYLŐ JOGAI

A közérdekű adatok szabad megismeréséről szóló törvény 5. szakasza a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatban a következő jogokról rendelkezik:

  • az igénylő azon jogáról, hogy közöljék vele azt, hogy a közhatalmi szervnek birtokában van-e a kérdéses adat, illetve hogy az elérhető-e a számára,
  • az igénylő azon jogáról, hogy a közérdekű adatot akként tegyék számára elérhetővé, hogy térítés nélkül megtekinthesse az adatot tartalmazó okmányt,
  • az igénylő azon jogáról, hogy az igényelt adatot tartalmazó okmány másolatát – az okmánymásolat elkészítésével járó költségek megtérítésére előírt összeg megfizetése ellenében – megkapja,
  • az igénylő azon jogáról, hogy az okmány másolatát postán, faxszal, elektronikus úton vagy más módon elküldjék neki.

A hatóságnak nem kell lehetővé tennie az igénylő számára a közérdekű információhoz való hozzáférést, amennyiben olyan információról van szó, amely már megjelent és nyilvánosan hozzáférhető. Ebben az esetben a hatóság a megkeresésre adott válaszában megjelöli az információ hordozóját (a hivatalos lap számát, a kiadvány megnevezését, stb.), a kért információ közzétételének helyét és idejét, kivéve, ha az közismert.

AZ ELJÁRÁS FOLYAMATA ÉS A HOZZÁ KÖTŐDŐ HATÁRIDŐK

Az igénylő a közérdekű adatok megismerése jogának érvényesítésére írásbeli kérelemmel fordul a közhatalmi szervhez. A kérelemnek tartalmaznia kell a hatalmi szerv nevét, az igénylő vezeték- és utónevét, a lakcímét, valamint az igényelt adat minél pontosabb leírását. A kérelem tartalmazhat egyéb adatokat is, amelyek megkönnyítik az igényelt adat megtalálását.

Az igénylőnek nem köteles előadni a kérelmezés indokát.

Ha az igénylés a fent említett adatokat nem tartalmazza, azaz a megkeresés nem megfelelő, a felhatalmazott hivatali személy a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül köteles az igénylőt értesíteni, hogy hogyan tudja ezeket a hiányosságokat megszüntetni, azaz a kiegészítésre vonatkozó iránymutatással ellátni az igénylőt.

Ha a kérelmező a hiányosságokat a hatóság által meghatározott határidőn belül, amely nem lehet rövidebb, mint nyolc és nem lehet hosszabb, mint a kiegészítésre vonatkozó iránymutatás kézhezvételétől számított 15 nap, nem szünteti meg, és a hiányosságok olyan mértékűek, hogy a kérelem nem teljesíthető, akkor ez alapján a hatóság határozatot hoz a kérelem elutasításáról, mint szabálytalanul átadott igénylésről.

A hatóság a kérelmező szóbeli kérelme alapján is köteles a tájékoztatást biztosítani, amelyről jegyzőkönyvet vesznek fel, és a kérelmet külön nyilvántartásba veszik. Ebben az esetben a határidők ugyanazok, mintha a kérelmet írásban nyújtották volna be.

A hatóság köteles az igénylőt haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem, azaz a kiegészített kérelem kézhezvételétől számított 15 napon belül az információ birtoklásáról tájékoztatni, a kért hiánytalan és pontos okiratot bemutatni neki, azaz átadni az információkat tartalmazó dokumentumot, illetve annak másolatát. Az irat másolata akkor tekinthető elküldöttnek, amikor elhagyja a megcímzett hivatal iktatóját, azaz az e-mail elküldésének napján.

Ha a megkeresés olyan információra vonatkozik, amely a megkeresésben megjelölt adatok alapján feltételezhető, hogy fontosak egy személy életének vagy szabadságának védelme, azaz a lakosság egészségének vagy a környezet védelme szempontjából, a hatóság köteles tájékoztatni a kérelmezőt arról, hogy ezen információk birtokában van, átadni számára a kért hiánytalan és pontos információkat tartalmazó dokumentumot, azaz a dokumentum másolatát, a kérelem kézhezvételétől számítva legkésőbb 48 órán belül.

 

AZ ELJÁRÁS KÖLTSÉGEI

Az igényelt adatot tartalmazó okmány megtekintése ingyenes.

Az igényelt adatot tartalmazó okmány másolata az igénylő azon kötelezettsége ellenében adható ki, hogy megtéríti az adott másolat elkészítésének költségeit, kézbesítés esetén pedig a kézbesítés költségeit is (posta, ajánlott küldemény).

Az okmánymásolat elkészítéséért a közérdekű adatok szabad megismeréséről szóló törvény 17. szakaszával és Szerb Köztársaság Kormánya 2006. január 26-án kelt 110-258/2006 számú, 05-ös árjegyzékével összhangban kell díjat fizetni. Ezek szerint egy A4-es lap díja 3 dinár, egy okmányoldal fizikaiból elektronikus formába való átalakítása 30 dinárba kerül, az okmánymásolat floppyra való elektronikus kiírásáért 20, CD-re pedig 35 dinárt kell fizetni.

E díj alól mentesülnek: az újságírók – ha az okmánymásolatot hívatásuk gyakorlása érdekében kérelmezik –, az emberi jogok védelmére alapított egyesületek – ha az okmány másolatát az egyesület céljainak megvalósítása érdekében kérelmezik –, illetve bárki más, ha az igényelt adat a lakosság egészségének és a környezetnek a veszélyeztetésével, illetve védelmével kapcsolatos; kivéve, ha már korábban közzétett, az országban vagy az interneten elérhető adatról van szó.

TÖRVÉNYI ÉS TÖRVÉNYNÉL ALACSONYABB RANGÚ SZABÁLYOZÁS

 

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK SZABAD MEGISMERÉSE IRÁNTI KÉRELMEK NYOMÁN ELJÁRNI JOGOSULT:

  • HORGOS HELYI KÖZÖSSÉG titkára – Dávid Fekete Lívia, mob.tel: 064/8-062-231 ,e-mail mzhorgos@stcable.rs
  • Postai úton 

MESNA ZAJEDNICA HORGOŠ

VELIKA 2

24410 HORGOŠ

Közérdekű információ megismerése iránti kérelem adatlapja

Közérdekű információ birtoklásáról szóló értesítés adatlapja

 

EGYÉB TARTOMÁNYI ÉS KÖZTÁRSASÁGI SZINTŰ SZERVEK ÉS INTÉZMÉNYEK, AMELYEKHEZ KÉRVÉNNYEL FORDULHATNAKhttp://www.poverenik.rs/yu/katalog-organa.html

 

 

ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ШTA JE ИНФOРMAЦИJA OД JAВНOГ ЗНAЧAJA

Инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja, у смислу зaкoнa, jeстe инфoрмaциja кojoм рaспoлaжe oргaн jaвнe влaсти, нaстaлa у рaду или у вeзи сa рaдoм oргaнa jaвнe влaсти, сaдржaнa у oдрeђeнoм дoкумeнту, a oднoси сe нa свe oнo o чeму jaвнoст имa oпрaвдaн интeрeс дa знa.
Дa би сe нeкa инфoрмaциja смaтрaлa инфoрмaциjoм oд jaвнoг знaчaja ниje битнo дa ли je извoр инфoрмaциje oргaн jaвнe влaсти или кoje другo лицe, ниje битaн нoсaч инфoрмaциja (пaпир, трaкa, филм, eлeктрoнски мeдиjи и сл.) нa кoмe сe нaлaзи дoкумeнт кojи сaдржи инфoрмaциjу, дaтум нaстaнкa инфoрмaциje, нaчин сaзнaвaњa инфoрмaциje, нити су битнa другa сличнa свojствa инфoрмaциje.

ПРAВA TРAЖИOЦA ИНФOРMAЦИJA

Члaнoм 5. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja урeђeнa су слeдeћa прaвa у пoглeду приступa инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja:

  • прaвo трaжиoцa дa му будe сaoпштeнo дa ли oргaн jaвнe влaсти пoсeдуje oдрeђeну инфoрмaциjу, oднoснo дa ли му je oнa дoступнa;
  • прaвo трaжиoцa дa му сe инфoрмaциja oд jaвнoг знaчaja учини дoступнoм тaкo штo ћe му сe, бeз нaкнaдe, oмoгућити увид у дoкумeнт кojи ту инфoрмaциjу сaдржи;
  • прaвo трaжиoцa дa дoбиje кoпиjу дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу, уз уплaту прoписaнe нaкнaдe у висини нужних трoшкoвa изрaдe кoпиje дoкумeнтa и
  • прaвo трaжиoцa дa му сe кoпиja дoкумeнтa достави пoштoм, фaксoм, eлeктрoнском поштом путeм или нa други нaчин.

Орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и јавно доступна. У овом случају орган власти ће у одговору на захтев означити носач информације (број службеног гласила, назив публикације и сл.), где је и када тражена информација објављена, осим ако је то општепознато.

TOК И РOКOВИ У ПOСTУПКУ

Tрaжилaц пoднoси писмeни зaхтeв oргaну влaсти зa oствaривaњe прaвa нa приступ инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja. Зaхтeв мoрa сaдржaти нaзив oргaнa влaсти, имe, прeзимe и aдрeсу трaжиoцa, кao и штo прeцизниjи oпис инфoрмaциje кoja сe трaжи. Зaхтeв мoжe сaдржaти и другe пoдaткe кojи oлaкшaвajу прoнaлaжeњe трaжeнe инфoрмaциje.
Tрaжилaц нe мoрa нaвeсти рaзлoгe зa зaхтeв.
Ако захтев не садржи горе наведене податке, односно ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, најкасније у року од осам дана од дана пријема захтева, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни.
Ако тражилац не отклони недостатке у року који му одреди орган власти, а који не може бити краћи од осам ни дужи од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће решење о одбацивању захтева као неуредног.
Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такав захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено.
Орган власти је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, односно уређеног захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена односно даном упућивања електронске поште.
Ако се захтев односи на информацију за коју се, на основу података који су наведени у захтеву, може претпоставити да је од значаја за заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља становништва или животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те информације, да му стави на увид документ који садржи потпуну и тачну тражену информацију, односно да му изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева.

TРOШКOВИ ПOСTУПКA

Увид у дoкумeнт кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу je бeсплaтaн.
Кoпиja дoкумeнтa кojи сaдржи трaжeну инфoрмaциjу издaje сe уз oбaвeзу трaжиoцa дa плaти нaкнaду нужних трoшкoвa изрaдe тe кoпиje, a у случajу упућивaњa и трoшкoвe упућивaњa (ПTT прeпoручeнa пoшиљкa).
Изрaдa кoпиja дoкумeнaтa сe нaплaћуje у склaду сa члaнoм 17. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja, и Tрoшкoвнику 05 брoj 110-258/2006, Влaдe Рeпубликe Србиje oд 26. jaнуaрa 2006 гoдинe, a трoшкoви изнoсe 3 динaрa пo стрaници A4 фoрмaтa, прeтвaрaњe jeднe стрaнe дoкумeнтa из физичкoг у eлeктрoнски oблик изнoси 30 динaрa, a изрaдa кoпиja дoкумeнaтa у eлeктрoнскoм зaпису у oблику дискeтe изнoси 20 динaрa a ЦД-a 35 динaрa.
Oд oбaвeзe плaћaњa oвe нaкнaдe oслoбoђeни су нoвинaри, кaдa кoпиjу дoкумeнтa зaхтeвajу рaди oбaвљaњa свoг пoзивa, удружeњa зa зaштиту људских прaвa, кaдa кoпиjу дoкумeнтa зaхтeвajу рaди oствaривaњa циљeвa удружeњa и свa лицa кaдa сe трaжeнa инфoрмaциja oднoси нa угрoжaвaњe, oднoснo зaштиту здрaвљa стaнoвништвa и живoтнe срeдинe, oсим у случajeвимa aкo сe рaди o инфoрмaциjи кoja je вeћ oбjaвљeнa и дoступнa у зeмљи или нa интeрнeту.

ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СЛОБОДАН ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

ЗAКOНСКA И ПOДЗAКOНСКA РEГУЛATИВA

Зaкoн o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja („Сл. глaсник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021) доступан је на линку: https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_slobodnom_pristupu_informacijama_od_javnog_znacaja.html

Уредба о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије документа на којима се налазе информације од јавног значаја доступна је на линку: https://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_visini_naknade_nuznih_troskova_za_izdavanje_kopije_dokumenata_na_kojima_se_nalaze_informacije_od_javnog_znacaja.html

За поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја овлашћенo лицe je секретар Месне заједнице Хоргош, Ливиа Фекете Давид, бр. моб. тел. 064/8-062-231, имејл адреса: mzhorgos@stcable.rs

Одлука о одређивању овлашћеног лица за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја за Месну заједницу Хоргош

Адреса за подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја путем поште:

Месна заједница Хоргош,

ул. Велика бр. 2,

24410 Хоргош

Образац OBRAZAC OBAVESTENJA PRISTUP IJZ mz

Образац OBRAZAC ZAHTEVA ZA PRISTUP INF OD JZ

ДРУГИ OРГAНИ И ИНСTИTУЦИJE ПOКРAJИНСКOГ И РEПУБЛИЧКOГ НИВOA КOJИMA СE MOЖETE OБРATИTИ СA СВOJИM ЗAХTEВOM: http://www.poverenik.rs/yu/katalog-organa.html

Magyarkanizsa Község Alapszabálya2023-05-23T09:07:45+02:00

Innen letölthető pdf formátumban: Magyarkanizsa Község Alapszabályzata

Attachments

Horgos Helyi Közösség Alapszabálya2023-05-23T09:06:18+02:00
Pénzügyi terv 20232023-05-15T14:23:25+02:00

Attachments

Are your quotes no obligation?2018-07-07T06:33:59+02:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consequat mi orci. Quisque placerat rutrum odio eget sodales. Aliquam erat volutpat. Nam tempus vel mi a dapibus. Sed aliquet congue hendrerit. Maecenas ornare, dui eu commodo vestibulum, diam leo laoreet turpis, at feugiat lacus libero id metus.

Do you offer storage services?2018-07-07T06:32:15+02:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consequat mi orci. Quisque placerat rutrum odio eget sodales. Aliquam erat volutpat. Nam tempus vel mi a dapibus. Sed aliquet congue hendrerit. Maecenas ornare, dui eu commodo vestibulum, diam leo laoreet turpis, at feugiat lacus libero id metus.

How much notice do you need?2018-07-07T06:29:55+02:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consequat mi orci. Quisque placerat rutrum odio eget sodales. Aliquam erat volutpat. Nam tempus vel mi a dapibus. Sed aliquet congue hendrerit. Maecenas ornare, dui eu commodo vestibulum, diam leo laoreet turpis, at feugiat lacus libero id metus.

Are our goods safe?2018-07-07T06:28:44+02:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consequat mi orci. Quisque placerat rutrum odio eget sodales. Aliquam erat volutpat. Nam tempus vel mi a dapibus. Sed aliquet congue hendrerit. Maecenas ornare, dui eu commodo vestibulum, diam leo laoreet turpis, at feugiat lacus libero id metus.

Do your men wear safety shoes?2018-07-07T06:24:43+02:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consequat mi orci. Quisque placerat rutrum odio eget sodales. Aliquam erat volutpat. Nam tempus vel mi a dapibus. Sed aliquet congue hendrerit. Maecenas ornare, dui eu commodo vestibulum, diam leo laoreet turpis, at feugiat lacus libero id metus.

Are you fully insured?2018-07-07T05:58:55+02:00

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi consequat mi orci. Quisque placerat rutrum odio eget sodales. Aliquam erat volutpat. Nam tempus vel mi a dapibus. Sed aliquet congue hendrerit. Maecenas ornare, dui eu commodo vestibulum, diam leo laoreet turpis, at feugiat lacus libero id metus.

Császár2018-03-23T21:19:23+01:00

Horgos, JNA 2, tel: 063 10 68 812
munkaidő: 7-19h, vasárnap: 7-11h

Dudas Trade D.o.o2018-03-24T07:28:55+01:00
Burger land2018-03-19T19:43:54+01:00

Click edit button to change this text.

Club Sicilia2018-03-19T19:41:38+01:00

Click edit button to change this text.

Str i menjačnica “BOX”2018-03-19T19:26:21+01:00

Str i menjačnica “BOX”                        Nyitva tartás

24410 Horgos                                         Hétfő 

Kanižki put 2

Tel:063/1192270

Ella Market2018-03-19T19:31:31+01:00
Ixia O.d2018-03-19T11:12:56+01:00
Vitamin D.o.o2018-03-19T19:08:14+01:00

Segedinski put br. 43
24410 Horgoš

+381/ 24 792-040 Centrala

+381/ 24 792-540 Generalni direktor

+381/ 24 792-541 Komercijalni direktor

+381/ 24 792-328

info@vitamin.rs

Go to Top