A Gyöngyszemeink Iskoláskor Előtti Intézmény horgosi épülete a Napraforgó óvoda nevet viseli. Évente átlagosan 130 gyermek jár ebbe az épületbe, összesen 8 óvodai csoportban.  A szülő gyermeke számára a következő szolgáltatások közül választhat: bölcsődei ellátás 1-3 éves korig, 3 éves kortól iskolába indulásig viszont óvodai tartózkodás (délelőtti vagy délutáni váltásban), valamint napközis ellátás. Az oktató-nevelői munka 7 tagozaton magyar nyelven folyik, és egy szerb tannyelvű tagozat működik az óvodában.

Az épület ugyan még a ’70-es években épült, megőrzött állapota köszönhető a folyamatos karbantartási munkálatoknak is. Az épület a tevékenységnek megfelelően van berendezve, van tornaterme, a csoportszobák jól felszereltek, a játékállomány folyamatosan bővül. A 2010-es évben az óvodai játszótér új felszerelést kapott.

Az ott dolgozó személyzet gyermekekhez való viszonyulásával, az óvónők szakmai felkészültségével elégedettek a szülők. A horgosi Napraforgó óvoda sajátossága, hogy a néphagyomány ápolására nagy hangsúlyt fektet, ami a gyermekfellépéseken tükröződik is. A helybéli, falusi rendezvények rendszeres szereplői az óvodások. Az óvodai alapprogram horgoson kiegészül még a szerb, mint nem anyanyelv oktatásával, környezetvédelmi gyűjtőakciókkal; a zenei szakmunkatárs munkája is gazdagítja a programot, valamint angol nyelv tanulására is lehetőség van.  

Horgoson hagyománya van az óvodai jótékonysági rendezvény sikeres megszervezésnek, amelyre évente egyszer kerül sor, és ahol a horgosi lakosság, vállalkozók és szülők közössége adakozó szándékukról tanúskodnak. 

 

A Napraforgó óvoda

munkaközössége

Képgaléria

Napraforgó óvoda, Horgos, Bartók Béla 3.

Épület területe: 820 m²

Játszótér, zöld övezet: 1730 m²

Célépület, 1970-ben épült.

Az épületben 5 munkaszoba van. Délelőtti váltásban 5, a délutáni váltásban  pedig 2 tagozat működik. Összesen tehát 7 tagozat működik két váltásban, 112 gyermek befogadásával. Az épület konyhával, tornateremmel, felújított gyermekmosdóval, felszerelt játszótérrel, magasított kiskerttel, sziklakerttel és parkosított óvoda előtérrel rendelkezik.

Napraforgó óvoda, Horgos, Bartók Béla u. 3.
 024/792-228

web:Ovóda hivatalos honlapja

Épület Munkaidő – egész napos és bölcsődei tartózkodás Munkaidő –félnapos tartózkodáson műszak
Napraforgó 05.30 – 15.30 06.30 – 12.30

11.30 – 17.30

I.  műszak

II. műszak

Intézményünk a Vajdaság Autonóm Tartomány által, a 2017/2018-os tanévre elfogadott iskolanaptár szerint fog dolgozni (Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapja, 26/2017 sz. és 33/2017 sz.), amelyben 180 munkanap van tervezve.

 1. félév:  2017.09.01. – 2017.12.22.                   81  munkanap
 2. félév: 2018.01.10. – 2018.06.12.                    99 munkanap

                                                   ÖSSZESEN: 180  munkanap

Téli szünidő:    2017.12.25. – 2018.01.09.

Tavaszi szünet: 2018.03.30. – 2018.04.09.

Nyári szünidő:  2018.06.13. – 2018.08.31.

A gyermekek 3 éves korig történõ nevelésének és gondozásának célja elsõsorban a megfelelő nevelési környezet megteremtése, amelyben a gyermek saját tempója szerint önmaga és környezete felfedezésével tapasztalatokat szerez, a szükségleteihez és lehetőségeihez képest aktív lehet. A nevelő munka alapfeladata, hogy megőrizze, támogassa, serkentse és nemessé tegye a gyermeknek, a saját környezetében való spontán magatartását. Ezért a nevelési és gondozási célok megvalósításakor, a gyermek spontán megnyilvánulásaiból kell kiindulni, tiszteletben tartva a gyermek személyiségét a környező világ megismerésénél.
Az e korosztályba tartozó gyermekek körültekintő, meleg, szerető gondoskodást igényelnek, ugyanis ekkor történik meg az első hosszabb idejű elszakadás a szülőktől.

A nevelés és gondozás céljai és feladatai:

Biztosítani a családias, otthont idéző óvodai légkört.
A jól szervezett idő- és munkabeosztással megkönnyíteni a gyermekek beilleszkedését, hogy mielőbb megismerjék és megszeressék az óvodai környezetet és az őket körülvevő személyeket.
Különös figyelmet fordítani a gyermekek egészségének megőrzésére – már ebben a korban meg kell kezdeni az alapvető viselkedési szabályok, higiéniai normák elsajátítását.
Megfigyelni és kihasználni a gyermekek spontán érdeklődését, kíváncsiságát, s ezek kielégítésére törekedni egyénileg és kisebb csoportokban minél több ismeretszerzési lehetőséget biztosítva.
Ebben a korcsoportban a játék az elsődleges módszer – játék útján fejlődik a gyerekek izomzata, mozgásuk összehangoltabbá válik, fejlődnek érzékszerveik, térbeli tájékozódásuk, megismerik az őket körülvevő tárgyakat.

Intézményünkben az óvodai alapprogram B modellje szerint dolgozunk, ami az óvodai élet rugalmas, de világos időbeli szervezésében nyilvánul meg. A nevelő-oktató munka céljai és feladatai előírottak, és megvalósítandók, viszont az előirányzott tartalmak változtathatók a gyermekek érdeklődése, szükséglete és ötletei szerint. A konkrét tartalom megvalósításának módja az óvónők által elsajátított módszerek alkalmazásától és kreativitásától függ.
   A program a gyermekek három éves korig családban vagy bölcsődében szerzett előtudásának szintjétől függ. Ezt az előtudást kell bővíteni a következő oktatási-nevelési területeken:

 Fizikai (testi) fejlődés

° Erősíteni a gyermekek nagy- és apró izmait, hogy minél gyorsabbá, kitartóbbá, precízebbé, összehangoltabbá váljék mozgásuk.
° Perceptív aktivitások – Ingergazdag hatást nyújtani a gyermekek részére, hogy fejlődjön látásuk, hallásuk, tapintásuk, szaglásuk, ízlelésük, hőérzékelésük, valamint az érzékszerveik közötti koordináció.
° Kultúrhigiéniai aktivitások – Az alapvető kultúrhigiéniai és egészségügyi szokások kialakítása, gyakorlása. A gyermekek egészségi állapotának követése, és ellenállóképességük növelése (egészséges táplálkozás, friss levegő, úszás, séta, napozás).
 • Érzelmi, szociális, akarati képességek fejlesztése
° Törekedni a gyermekek érzelmi stabilitásának erősítésére.
° A gyermekeket az egyén és a környezet elfogadására nevelni.
° Helyes viszonyulás kialakítása a környezet élővilágához.
 • Kognitív képességek fejlesztése
° A gyermekeket körülvevő sokrétű világ – tárgyak, élőlények, foglalkozások, évszakok – megismertetése, rendszerezése, összehasonlítása.
° A gondolkodási műveletek (analizálás, szintetizálás, összehasonlítás, általánosítás, csoportosítás) irányítása és fejlesztése.
° Az ok-okozati összefüggések felfedezése.
° Elsajátítani az alapvető közlekedési szabályokat, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat az utcán.
 • Kommunikációs és alkotókészség
° A korosztálynak megfelelő népi mondókák, gyermekirodalmi – lírai és prózai – alkotások meghallgatása és elsajátítása által fejleszteni szókincsüket, mondatszerkesztésüket.
° Bevezetni a gyermekeket a zene világába. A népi gyermekjátékok játszásával, népdalok éneklésével fejleszteni zenei hallásukat, ritmusérzéküket, mozgásukat. Megismertetni és megszerettetni komolyzenei alkotásokat.
° Megismerni a képzőművészeti eszközök és anyagok helyes használatát, hogy a képzőművészeti alkotásaik által kifejezhessék érzelmeiket, gondolataikat, ismereteiket. Képzőművészeti technikák megkülönböztetése. Ismerkedés képzőművészeti alkotásokkal.
 • Környezetnyelv / nem anyanyelv elemei
° Fölkelteni érdeklődésüket a környezetükben élő, más nyelven beszélő gyermekek, felnőttek iránt. Alapvető ismeretek elsajátítása a környezetben előforduló másik nyelv terén, hogy megismerjék és elfogadják más népek nyelvét és kultúráját.

Funkciója:

A gyermek felismerési tapasztalatainak bővítése, rendszerezése, hogy csökkenjen a szociális, kulturális különbség a gyermekek között, és ezáltal esélyegyenlőséget biztosítsunk az iskolakezdéshez.
Hogy intenzív kapcsolat alakuljon ki a szülők, az óvónő és a gyermek között

Célja:

A gyermek iskolára való előkészítése nem egy külön elhatárolt program, hanem beilleszkedik a napi oktató-nevelő munkába.
Biztosítani kell különböző lehetőségeket olyan mintaértékű természeti, szociális, környezeti találkozásokra, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek szabadon kipróbálhassák képességeiket, hogy megismerjék a környező világot, másokat és önmagukat.
Hozzájárulni, hogy a gyermek éretté váljon ahhoz a munkához és életmódhoz, amit az iskola igényel.
Az iskola-előkészítő program elősegíti a gyermek fizikai, szociális, érzelmi és intellektuális felkészültségét az iskolára.
A gyermekek iskola iránti érdeklódésének felkeltése

Az iskolára való előkészítés a következő nevelési-oktatási területeken és aktivitásokon keresztül valósulnak meg:
  • beszédfejlődés
  • matematikai fogalmak fejlesztése
  • a természeti és társadalmi környezet megismerése
  • testnevelés
  • képzőművészeti nevelés
  • zenei nevelés

KEZDŐ ÍRÁS- ÉS OLVASÁS ELŐKÉSZÍTÉS
Olvasás
Kellő motiváció a grafikus szimbólumok, jelek, üzenetek és közlések megértésére. Az olvasás elsajátítása a gyermek egyéni lehetőségeinek és érdeklődésének megfelelő szintjéig terjedhet.
Feladatok:
  • Fejleszteni a kezdő olvasás képességét.
  • A betűforma felismerésére és megjegyzésére való képesség fejlesztése.
  • A szavak tudatos és hangos elemzése.

Írás
Az írás kiemelkedően összetett pszichofizikai, motorikus és mechanikai ügyességet igényel, amelyet sokat kell gyakorolni. Az iskoláskor előtti intézmény feladata, hogy jól felkészítse a gyerekeket az írásra, az iskola feladata pedig, hogy meg is tanítsa azt. Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a kezdő írásismeretnél minden gyermek a neki megfelelő tempóban haladjon. Fontos biztosítani a megfelelő rávezető feltételeket, a megfelelő anyagot, fölszerelést és viszonylagos ellazulást.
Feladatok:
  • Kialakítani a munka közbeni helyes ülést és testtartást.
  • Fejleszteni az apró izmokat és finommotorikát, hogy felkészüljön az írásra.
  • Fejleszteni a vizuális megfigyelést és elemzést.

 

 

REKREATÍV AKTIVITÁSOK AZ ÓVODÁBAN

A testnevelési aktivitások mellett minden óvodai korcsoportnál az óvónők rekreatív aktivitást is vezetnek. A rekreáció ugyanolyan fontos, mint a testnevelési aktivitás, és sok esetben ugyanazt a célt igyekszik megvalósítani, csak más időbeli elosztásban, kevésbé irányított formában történik.  A gyermekek korosztályától függően más gyakorisággal és időtartammal valósul meg a rekreatív aktivitás.

Célja: Felszabadultabban, lazábban folytatódjon a napi tevékenység, és a testnevelési aktivitás célja napi lebontásban valósuljon meg.

Az óvónő feladata: a napi jó időbeosztással és a tevékenységek szervezésével megtalálni a legmegfelelőbb alkalmat és módot a rekreációra, ami lehet egy kirándulás, séta, udvari játék része is. Fontos, hogy minden gyermek kedve szerint fejleszthesse önmagát. Az óvónő feladata, hogy segédeszközöket biztosítson (az adott lehetőségektől függően), amelyek a cél elérését segítik elő.

E fejezet alatt leírjuk azokat az aktivitásainkat, amelyek a programunk kiegészítői, amelyek egyben az Általános óvodai alapprogram kiegészítését képezik.

Kiegészítő munkamódszer
Drámapedagógia
A drámapedagógiát már évek óta alkalmazzák óvónőink a gyermekekkel való munkában mint alternatív kiegészítő módszert. Több óvónő részt vett a 45 órás drámapedagógiai továbbképzésen, egy óvónőnk 120 órás továbbképzéssel drámajáték-vezetői képzettséget szerzett.

Kiegészítő programok
A szerb, mint nem anyanyelv tanítása a magyar tannyelvű tagozatokon
A bölcsődei, a kis-, nagycsoportos és iskola-előkészítő tagozatokon szerb anyanyelvű óvónő tart aktivitásokat heti két alkalommal, egész tanéven keresztül, amelyek tematikailag kötődnek az aktuális oktatási tartalmakhoz.
A program céljai:

° A szerb nyelv játékos formában történő tanulása kommunikációs helyzetgyakorlatokon keresztül.
° Az autentikus kiejtés és hangsúlyozás megismerése.
° A gyermekek érdeklődésének felkeltése más anyanyelvű emberek iránt.

Néphagyományok ápolása
A programunk tartalmazza a népi ünnepekről, jeles napokról való megemlékezést, valamint a szokások felelevenítését is. A gyermekek népi játékokat, dalocskákat tanulnak. Néhány tagozatunk folklórösszeállítással szerepel szemléken, ahol népviseletben lépnek fel. Az óvónők bemutató aktivitás formájában is feldolgoznak népi szokásokat. A népi szokások ápolásán keresztül a gyermekek hagyományos kulturális értékeket sajátítanak el, megismerkednek elődeik életmódjával, ami hozzájárul a nemzeti öntudat erősítéséhez.

Gyermek ének- és zenekar 
A gyermekek kórusban énekelnek dalösszeállítást, képességeiknek megfelelően ritmus- illetve dallamhangszereken játszanak. A gyermekeknél ezáltal fejlődik a zenei hallás, a ritmusérzék, valamint a közös zenei előadás során az egymáshoz való alkalmazkodás képessége. Külön figyelmet kell fordítani a kiemelkedő képességű gyermekek felfedezésére és tehetségük fejlesztésére.

Környezetvédelmi program
A környezetvédelmi civilszervezetekkel való együttműködés által különféle gyűjtőakciókban vesznek részt a gyermekek (papír, PET – palackok, kupakok), rajzpályázatokon, faültetésen, erdei, természetbeni sétán. Az ilyen témájú tevékenységeken keresztül a gyermekek ismereteket szereznek a környezetvédelem lehetőségeiről, amelyre óvodás korban fogékonyak a gyermekek. Mindez a későbbi környezettudatos életmód kialakításához is alapul szolgálhat.

Alkalmi és időszakos programok
Művelődési programok
Igyekszünk évente többször kulturális programot biztosítani a gyermekeknek, színházi előadás, bábelőadás, balett, hangverseny formájában. A kulturális programok kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy az előadás tartalma és időbeli terjedelme megfeleljen az óvodás korosztálynak, a gyermekek érdeklődésének.
Célja:

felkelteni és ápolni a gyermekek érdeklődését a kulturális élmények, értékek iránt
kialakítani és megszilárdítani a kulturális programok alatti viselkedési normákat
   

 

Óvodai tagozatok egynapos kirándulása
A tanév utolsó hónapjában a nagycsoportos és iskola-előkészítő tagozatok egynapos kirándulást tesznek rekreáció és élményszerzés céljából. A kikapcsolódás mellett fontos megemlíteni a kirándulások oktató szerepét is. A gyermekek megismerkednek más jellegű növény- és állatvilággal, kulturális nevezetességgel.

Úszóiskola
A magyarkanizsai Banja Gyógyfürdőben az iskola-előkészítő és igény szerint a nagy csoportok úszótanfolyamon vesznek részt az óvodai tartózkodás ideje alatt. A gyermekekkel hivatásos úszóedző foglalkozik, így biztonságosan tanulhatnak úszni. A vízhőmérséklet megfelelő a gyermekek számára. Az úszótanfolyam alatt a medence csak az óvodás gyermekek rendelkezésére áll.

Zsinórlabda játék és bajnokság
Csapatjáték labdával, egyszerű szabályokkal. Az iskola-előkészítő gyermekek könnyedén megtanulják a labdajáték egyértelmű szabályait. Fejleszti a motoros készséget, az összpontosítást, a csapat- és versenyszellemet. Az tanév folyamán egyszer megrendezzük a Zsinórlabda-bajnokságot az iskola-előkészítős csapatok számára.

Közlekedj okosan! elnevezésű községi óvodai verseny

Az iskola-előkészítős korosztály számára évente egyszer megszervezzük a közlekedési versenyt, amely egy előre kijelölt útvonal  kerékpárral való megtételéből, a közlekedési szabályoknak megfelelve, valamint  elméleti közlekedési vetélkedőből áll. A rendezvény célja az óvodások megismertetése a közlekedési szabályokkal, a biztonságos kerékpározás ösztönzése, valamint a versenyszellem fejlesztése.

 

Együtt lenni jó – gyermeknap
Egynapos zárórendezvény, amelyet a tanév utolsó hétvégéjén tartunk Magyarkanizsán. A község minden gyermeke részt vesz, aki az iskoláskor előtti intézmény növendéke ( mintegy 600-an ). Ezen a rendezvényen több mint 30 különféle aktivitást (kézműves, kreatív, mozgásos) próbálhatnak ki a gyerekek, emellett biztosított a számukra ingyenes tízórai és tea, valamint kulturális műsort is megtekinthetnek.

Bábcsoportok működése
2010 szeptemberében megalakult a magyar nyelvű Bóbita bábcsoport, amelynek 6 óvónő a tagja, majd  2011. márciusában megalakult a szerb nyelvű Abrakadabra bábcsoport, 5 óvónő összefogásával. Évente több előadást készítenek el, amelyet a község minden óvodájában bemutatnak a gyermekeknek.

Melódia nap

A Vajdasági Óvodapedagógusok Egyesületével közösen szervezett gyermekkórus verseny, mely minden második évben kerül megrendezésre. Ez az iskolaév a melódia nap éveként szerepel. Célunk bekapcsolni egész Vajdaság területéről az óvodákat, valamint az, hogy e rendezvény nemzetközivé nőlje ki magát

A család szakmai támogatását szolgáló programok
 –  A tanév megkezdése előtt, a nyári szünidő folyamán tájékoztató szülői értekezletet tartunk a bölcsődébe irtakozott gyermekek szülei részére. Témája: a szülők felkészülése a bölcsődébe járásra, a szülő-gyermek óvodai elválás nehézségeinek áthidalásáról, a bölcsődei időbeosztás, tevékenység, gondozás megismertetése a szülőkkel és ennek a lehetséges összehangolása az otthoni beosztással.
Célja: A szülők tájékoztatása,  az iskoláskor előtti intézmény iránti bizalom megalapozása, a szülők érdeklődését felkelteni az óvodával való kölcsönös együttműködés iránt.

–  szülői értekezletek pedagógiai, pszichológiai és egészségügyi témákat dolgoznak fel, szakemberek vagy az óvónő segítségével.
–  Szükség szerint a szülőnek segítséget nyújtunk abban, hogy szakemberhez forduljon.

Az étkezések száma a gyermek számára igényelt tartózkodási formától függ.

Szolgáltatásaink szerint a következő étkeztetést kínáljuk:

Félnapos tartózkodás: reggeli + uzsonna

Egész napos és bölcsődei tartózkodáson: reggeli + ebéd + uzsonna

(Az adorjáni Csillagszem óvodában az ételkészítés az iskola keretén belül történik, ott a gyermekek egyszeri étkezésben részesülnek.)

Az Intézmény központi konyhája Magyarkanizsán a Pitypang épületben van. Ezen kívül a  horgosi Napraforgó épületben működik konyha. A többi épületünkben teakonyha van, amely az étel felszolgálására szolgál. Аz élelem mikrobiológiai ellenőrzését a Kikindai Közegészégügyi Intézet végzi. Az ételek készítését és felszolgálását a HACCP rendszer szabályozza (2012. márciusa óta).

Az étlap 4 hetes ciklusra van tervezve, tehát négy hetenként ismétlődik. Minden épületben az étlap elérhető, hogy a szülők tájékozódhassanak gyermekük étkeztetéséről. Intézményünk köteles a gyermekek részére az előírt mennyiségű és minőségű ételt biztosítani, az érvényes normatívumok szerint. Törekszünk a gyermekek minél változatosabb és egészségesebb étkeztetésére. Az étrend részét képezik az idényjellegű friss gyümölcsök (alma, körte, szőlő, barack, banán) és nyers zöldségfélék (sárgarépa, karaláb, paradicsom, paprika).

Az Intézmény szintjén megalakult a Gyermekétkeztetési bizottság, amely az étlap kidolgozásakor figyelembe veszi a nutrícionista elveit és szaktanácsait.

A napi beosztás és ritmus függ a gyermekek tartózkodásától (félnapos / egész napos), a gyеrmekek életkorától, a tagozat adottságaitól, egyéni különbségektől, aktivitások tartalmától, és egyéb tényezőktől. Мégis, а napi tevékenységek szervezéséhez általánosan irányadó a lenti táblázatokban szereplő időbeosztás.

 

Bölcsődés tartózkodású gyermekek napi ritmusa (1-3 évesek)
Gyermekek fogadása és a gyermek által választott önálló aktivitás 5.30 –   7.00 h
Gyermekek gondozása, előkészületek és  reggelizés 7.00 –   8.00 h
Játék és aktivitás 8.00 – 10.00 h
Friss levegőn való tartózkodás 10.00 – 11.00 h
Előkészületek az ebédhez és ebéd 11.00 – 11.30 h
Előkészületek az alváshoz és alvás 11.30 – 13.30 h
Felkelés és gyermekek gondozása 13.30 – 14.00 h
Uzsonna 14.00 – 14.30 h
Szabad aktivitás, játék, hazaindulás 14.30 – 15.30 h

 

Egész napos tartózkodású gyermekek napi ritmusa (3 – 6,5 évesek)
Gyermekek fogadása   5.30 – 7.00 h
Előkészületek a reggelihez, reggelizés   7.00 – 8.00 h
Játék és aktivitás   8.00 – 10.00 h
Kinti levegőn való tartózkodás 10.00 – 11.00 h
Előkészületek az ebédhez és ebéd 11.00 – 11.30 h
Előkészületek az alváshoz és alvás 11.30 – 13.30 h
Felkelés, uzsonna, kombinált aktivitások, friss levegőn tartózkodás, gyermekek hazaindítása 13.30 – 15.30 h

 

Félnapos tartózkodású gyermekek napi ritmusa (3 – 6,5 évesek)

 délelőtti váltás –

Gyermekek fogadása 7.00 – 8.00 h
Előkészületek a reggelihez, reggelizés 8.00 – 8.30 h
Játék és aktivitás  8.30 – 10.30 h
Rekreatív szünet  10.30 – 11.00 h
Uzsonna  11.00 – 11.30 h
Kombinált aktivitások és friss levegőn tartózkodás  11.30 – 13.00 h
Félnapos tartózkodású gyermekek napi ritmusa (3 – 6,5 évesek)

délutáni váltás –

Gyermekek fogadása 11.30 – 13.00 h
Előkészületek az uzsonnához, uzsonna 13.00 – 13.30 h
Játék és aktivitás 13.30 – 15.00 h
Rekreatív szünet 15.00 – 15.30 h
Kombinált aktivitások 15.30 – 16.00 h
Uzsonna 16.00 – 16.30 h
Friss levegőn való tartózkodás      16.30 – 17.30 h

Az iskoláról

Az első hivatalos iskolaépület 1985-ben épült,az akkori Községi Tanács épülete mellett,a falu központjában. 1900-ban Kárász Karolina hagyatékából felépült a mostani iskola régi épületrésze. Az épület leány (árva) iskola volt. A Katolikus Egyház keretein belül működött. 1971-ben hozzáépült a mostani iskola rész.

A mai iskola

A Horgosi épületnek 21 tanterme van. A Kispiaci kihelyezett tagozatnak, amely szintén a nyolcvanas évek elején épült, hat tanterme van. Mindkét épület tornateremmel, könyvtárral, felszerelt informatika teremmel és sportpályákkal rendelkezik. A Horgosi épületnek korszerű konyhája és ebédlője is van. Az iskolának 84 dolgozója van, többek közt 65 tanár, egy pszihológus, egy pedagógus,egy könyvtáros szakmunkatárs és egy pedagógus aszisztens. Az iskola két váltásban dolgozik,külön az alsó és külön a felső tagozatok. A tanitás szerbul és magyarul folyik. A tagozatok száma: 42. A tanulók létszáma 597(Horgos és Kispiac összesen), ebből 431 Horgoson és 166 Kispiacon. A települések 85 százalékban magyar lakta helységek, úgy hogy az iskolás diákok nemzetisége is megfelel ennek az aránynak. Iskolánkban 6 kisegitő tagozat van, ahova szellemileg könnyebben sérült tanulók járnak. 

Szakcsoportok és tevékenységek

Az iskol keretein belül több szakcsoport működik, többek között a fiatal csillagászok, matematikusok, stínjátszók stb. csoportja. A diákszinjátszó fesztivál már kilencedik éve megrendezésre kerül iskolánkban. Diákjaink sikeresen szerkesztik az Üstökos diákújságot. Nyári táborozást tizenegy éve sikeresen szervez az iskola, ez az úgynevezett Bontakozás tábor, melyen a testvériskolák és a községi iskolák diákjai vesznek részt minden évben mind nagyobb és nagyobb számban. E mellet minden évben megszervezzük az osztálykirándulásokat minden osztálynak, melyek egy naposak kivéve a hetedik és nyolcadik osztályokat, amelyek 2 naposak. Iskolánknak diákújsága is van „Üstökös” néven szerepel és maguk a diákok szerkesztik. 
Iskolánkban működik a Diákparlament, amely lehetővé teszi a diákok vélemény-nyilvánitását hivatalos formában is, hiszen a diákparlament elnöke rendszeresen részt vesz az Iskolaszék gyűlésein, mint ahogy a Tantestületi értekezleteken is képviselteti magát. Diákok és szülők együttesen próbálnak választ és megoldást találni az adott problémákra. Iskolánk bővül, épül, szépül. 
Testvérískoláinkkal, a magyarországi,mindenszenti,röszkei általános iskolával, valamint a Bosznia Hercegovina-i gradačaci iskolával egész évben tartjuk a kapcsolatot, és együttesen próbáljuk közös aktivitásokkal, tapasztalat cserével jobbá és szebbé tenni diákjaink életét.

KÁRÁSZ KAROLINA ÁLTALÁNOS ISKOLA HORGOS

24410 HORGOS, KÁRÁSZ UTCA 14

Tel/Fax: (024)792-023 TITKÁRSÁG      Tel: (024)793-511 KÖNYVELÉS

Tel: (024)793-510 IGAZGATÓ                E-MAIL: hosko@stcable.net

Web:http://www.karaskarolinahorgos.net

KISPIACI KIHELYEZETT TAGOZAT: (024) 882-080

KÁRÁSZ KAROLINA ÁLTALÁNOS ISKOLA
Kárász utca 14.
Ikt. sz.: 01-706
Kelt: 05.12.2016.
H O R G O S
Az oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény 57. szakasza 1. bekezdésének
1. pontja alapján („Szerb Köztársaság hivatalos lapja “, 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015,
68/2015 és 62/2016 szám ), és az Alapszabály 55. szakasza 1. bekezdésének 1. pontja
alapján, az iskolaszék a 2016. december 5-én megtartott ülésén a kövektezőt hozta meg:
HÁZIREND
1. Az iskolába 15 perccel tanítás előtt érkezünk. Az óra kezdetét jelző csöngetés utáni
érkezés késésnek számít. A késéssel érkező tanuló a biztonsági szakembernél
jelentkezik, és a folyosón várja meg az óra végét.
2. Csöngetés után a tanulók szervezetten mennek be az iskola épületébe ,és a tanterem
előtt várják meg a tanár érkezését.
3. Miután az óra elkezdődött , a terem a tanár engedélyével hagyható el.
4. Az iskola munkahely. A diákok és tanárok megjelenése ennek megfelelően legyen
tiszta és rendes . Tilos az olyan öltözet, melyből kilátszik a tanuló válla, dekoltázsa,
hasa. Tilos a festett haj és/vagy a túl hosszú festett körmök. A lányoknak nem
engedélyezett a smink,viszont az ajakfény használata megengedett. A szoknyák és a
nadrágok hossza nem lehet térden felüli.
A fiúk számára tilos a fülbevaló viselete . A tanulóknak tiltott a sapkák (micisapkák,
csuklyák) és a testékszerek viselete .
5. A tanulóknak saját felelősségre engedélyezett a mobiltelefon és más technikai eszköz
(MP3, MP4) behozatala az iskolába, viszont ezeket kikapcsolva, a táskában kell
tartani.
6. Az iskola nem vállal felelősséget a tanulók által hozott nagyobb értékekért,
ékszerekért, pénzösszegért.
7. A tanulóknak tilos cigaretta, drog, fegyver, alkohol, energiaital, rágógumi, napraforgó,
pirotechnikai eszközok és más olyan tárgyak behozatala, amelyek zavarnák a tanítást.
8. Az ügyeletes tanár 15 perccel tanítás előtt érkezik. A szünetekben ellenőrzi a
földszintet, félemeletet, emeletet és az iskola udvarát, és megvárja,amíg minden tanár
elmegy órára.
9. Az ügyeletes tanár 10 perces szünetben kiküldi a tanulókat az udvarra, kivéve a
kispiaci kihelyezett tagozatot, ahol a szünet alatt az uzsonnázó tanulók a tanteremben
maradnak.
10. Az szünetben a tanulók az udvarra mennek, eső és hideg esetén az iskola folyosóján
várják a csöngetést (erről az udvaron ügyelő tanár dönt).
A kispiaci kihelyezett tagozaton a tanulók a folyosón várják a szünet végét.
11. Az iskola területén a tanulóktól kulturált viselkedést várunk el . Szigorúan tilos
kiabálni, hangoskodni, káromkodni, verekedni , durván viselkedni .
12. Tilos a nemzeti, faji, etnikai, nyelvi és vallási hovatartozás miatti megkülönböztetés,
illetve a politiai szervezkedés.
13. Mindenki kötelessége az egyéni és közös tulajdon megőrzése. Szigorúan büntetendő a
személyes és iskolai tárgyak eltulajdonítása , a szándékosan okozott kárt ki kell
fizetni.
14. Mindenki köteles az iskola tisztaságát és rendezettségét megőrizni.
15. Mindenki köteles környezetünket óvni és környezettudatosan viselkedni.
16. Mielőtt a tantermet elhagynák a tanulók kötelesek a fali táblát letörölve, a padokat
tisztán és üresen hagyni, a székeket a helyükre tenni. Utolsó óra után a székeket a
padokra feltenni.
17. A tanulók az iskola területét csak a tanítás befejeztével hagyhatják el, szünetekben
tilos az udvart elhagyni.
18. Felhívjuk az utazó tanulók figyelmét, hogy utazás alkalmával viselkedjenek
illedelmesen.
19. A felsoroltak betartásáért minden tanuló, tanár, osztályfőnök, ügyeletes tanár és
iskolánk minden dolgozója felelősséggel tartozik.
20. A házirend szabályainak megsértése megfelelő büntetést von maga után.
21. Az iskola területe kamerával megfigyelt, kérjük a tanulókat és minden dolgozót, hogy
ennek tudatában viselkedjen.
Iskolaszék elnöke
Tilinkó Judit

Raspored zvonjenja – Csengetési rend

Pre podne – 
Délelőtt0. 0640 – 07251. 0730 – 08152. 0820 – 0905*3. 0915 – 1000*4. 1010 – 10555. 1100 – 11456. 1150 – 1235
Posle podne – Délután

0. 1205 – 1250

1. 1300 – 1345

2. 1350 – 1435

3. 1445 – 1530

4. 1540 – 1625

5. 1630 – 1715

6. 1720 – 1805

* Niši razred pre podne:

* Alsós tagozat délelőtt:

2. 0825 – 0910

3. 0920 – 1005

Raspored zvonjenja za subotu – 
Szombati csengetési rend

Pre podne – 
Délelőtt

0.                   

1. 0730 – 0800

2. 0810 – 0840

3. 0850 – 0920

4. 0925 – 0955

5. 1000 – 1030

6. 1035 – 1105

Posle podne – Délután

0. 1035 – 1105

1. 1115 – 1145

2. 1150 – 1220

3. 1230 – 1300

4. 1310 – 1340

5. 1345 – 1415

6. 1420 – 1450

NYÍLT NAPOK – OTVORENI DANI 2017 /2018
Nastavničko Veće je donelo odluku, da se odrede dani, kada roditelji mogu da
posete neke časove u školi uz neke obaveze posetilaca:
-poseta mora da se najavi 48 sati ranije sa tačno definisanim ciljem
-najviše 3 roditelja mogu prisustvovati na jednom času
-roditelj – posetilac nema pravo da učestvuje u radu na času, svoje primedbe,
sugestije, pitanja može da saopšti razrednom starešini tek nakon posete
A Tantestület határozatot hozott a nyílt napokról, amikor a szülők
meglátogathatják gyermekeik osztályának bizonyos óráit, közben betartva
néhány szabályt:
– A látogatást legalább 48 órával előbb kell bejelenteni az osztályfőnöknek
– Legfeljebb 3 szülő jöhet egyszerre egy órára
– Az órát látogató szülő nem vehet részt az órán folyó munkában, néma
szemlélőként észrevételeit, javaslatait, kérdéseit utólag közölheti az
osztályfőnökkel
TERMINI OTVORENIH DANA – A NYÍLT NAPOK IDŐPONTJAI
25. sept. 2017 ponedeljak 2017. szept. 25. hétfő
24. okt. 2017 utorak 2017. okt. 24. kedd
22. nov. 2017 sreda 2017. nov. 22. szerda
14. dec. 2017 četvrtak 2017. dec. 14. csütörtök
26. jan. 2018 petak 2018. jan. 26. péntek
26. febr. 2018 ponedeljak 2018. febr. 26. hétfő
20. mart 2018 utorak 2018. márc. 20. kedd
25. apr. 2018 sreda 2018. ápr. 25. szerda
24. maj 2018 četvrtak 2018. máj. 24. csütörtök
01. jun 2018 petak 2018. jún. 01. péntek

I. A helyi önkormányzati egység képviseletében:
1. Huzsvár Ildikó
2. Rövid Jenő
3. Nágel Soblohel Anikó

II. Az alkalmazottak képviseletében:
1. Tillinkó Judit, az Iskolaszék elnöke
2. Danyi Ildikó
3. Bata János

III. A szülők képviseletében:
1. Sors Róbert
2. Molnár Ottó
3. Papdi Nándor

Članovi komisije za konkurse i projekte:

 1. Sekereš Valentin – direktor škole (predsednik)
 2. Šarkanj Dora – pomoćnik direktora
 3. Koza Kristina – pedagog
 4. Grifatong Vera – psiholog
 5. Jančić N. Livija – šef računovodstva
 6. Vojnić P. Jasmina – nastavnik srpskog, kao nematernjeg jezika
 7. Harmat Hajnalka – bibliotekar
 8. Gazdag Čaba – nastavnik informatike

Članovi za ekologije:

 1. Čičai Zita – nastavnik biologije (predsednik)
 2. Kalman Gizela – nastavnik biologije
 3. Taboroši Đeze – nastavnik fizičkog vaspitanja
 4. Kolesar Jožef – nastavnik veronauke
 5. Farago Kristina – profesor razredne nastave
 6. Aroksalaši Timea– profesor razredne nastave
 7. Rerig Arpad – nastavnik fizičkog vaspitanja
 8. Ivkov Martinek Iren – nastavnik geografije
 9. Galac Žolt – nastavnik geografije
 10. Šomođi Ilona – nastavnik tehničko vaspitanje

Članovi za estetike:

 1. Šarkanj Jožef – profesor razredne nastave (predsednik)
 2. Čorba B. Marta – profesor razredne nastave
 3. Šarkanj Valeria – nastavnik veronauke
 4. Tilinko Judit – profesor razredne nastave
 5. Danji Zita – profesor razredne nastave
 6. Sebenji Boglarka – profesor razredne nastave
 7. Ožvar Edit – profesor razredne nastave
 8. Karačonji Kristina – nastavnik mađarskog jezika i književnosti
 9. Mekić Fenjsaruši Ana – profesor razredne nastave
 10. Berec Anastazija – profesor razredne nastave
 11. Gonclik Etelka – profesor razredne nastave
 12. Jojart Andrea – nastavnik engleskog jezika
 13. Aroksalaši Timea – profesor razredne nastave

Tim za zaštitu učenika od nasilja:

 1. Mora Klara – profesor razredne nastave (predsednik)
 2. Puljaji Molnar Andrea – profesor razredne nastave
 3. Milošević Đorđe – nastavnik istorije
 4. Pinter Iren – nastavnik istorije
 5. Salai Edit – nastavnik nemačkog jezika
 6. Kalman Gizela – nastavnik biologije
 7. Egete Žofia – nastavnik engleskog jezika

Razvojni tim škole:

 1. Sekereš Valentin – direktor škole
 2. Olah Roža – sekretar škole
 3. Vera Grifatong – stručni saradnik, psiholog
 4. Koza Kristina – pedagog
 5. Šarkanj Dora – pomoćnik direktora
 6. Vojnić P. Jasmina – nastavnik srpskog, kao nematernjeg jezika
 7. Avramović Etelka – profesor razredne nastave
 8. Mekić Fenjsaruši Ana – nastavnik matematike
 9. Taboroši Đeze – nastavnik fizičkog vaspitanja
 10. Kavai B. Ildiko – nastavnik mađarskog jezika i književnosti

Članovi komisije za kulturnu delatnost i svečanosti :

 1. Vereš Turu Anita – profesor razredne nastave (predsednik)
 2. Radmila Grmača – nastavnik srpskog kao maternjeg jezika
 3. Tilinko Judit – profesor razredne nastave
 4. Bohata Zsuzsanna – nastavnik mađarskog jezika i književnosti
 5. Harmat Hajnalka – nastavnik mađarskog jezika i književnosti
 6. Sabo B. Melinda – profesor razredne nastave
 7. Čeke Melinda – profesor razredne nastave
 8. Kavai B. Ildiko – nastavnik mađarskog jezika i književnosti
 9. Husar Anita – nastavnik muzičke kulture
 10. Adamov Igor – nastavnik matematike
 11. Mora Klara – profesor razredne nastave
 12. Jojart Andrea – nastavnik engleskog jezika
 13. Buš Tatjana – nastavnik engleskog jezika

Komisija za stručno usavršavanje:

 1. Konc Ilona – nastavnik hemije (predsednik)
 2. Nikičić Goran – nastavnik srpskog, kao nematernjeg jezika
 3. Kabok Žužana – profesor razredne nastave
 4. Božić Roža – administrativni radnik
 5. Tornai Eržebet – pedagog

Članovi komisije za procenu i bodovanje prilikom javljanja tehnološkog viška radnika:

 1. Olah Roža – sekretar škole (predsednik)
 2. Dobó László – nastavnik fizike – predsednik sindikata
 3. Sekereš Valentin – direktor škole

Komisija za Crveni krst:

 1. Kabok Žužana – profesor razredne nastave (predsednik)
 2. Ana Danilović – nastavnik srpskog, kao nematernjeg jezika
 3. Salai Edit – nastavnik nemački jezik
 4. Pinter Iren – nastavnik istorije

 

Članovi komisije Dečjeg saveza :

 1. Darko Veselinov – nastavnik fizičkog vaspitanja (predsednik)
 2. Danji Ildiko – profesor razredne nastave
 3. Knapik Tamara – profesor razredne nastave
 4. Muranji Dragana – nastavnik srpskog, kao nematernjeg jezika
 5. Mekić Fenjsaruši Ana – nastavnik matematike
 6. Sebenji Boglarka – profesor razredne nastave
 7. Dani Tinde – profesor razredne nastave
 8. Farago Kristina – nastavnik razredne nastave
 9. Nikičić Silvia – nastavnik razredne nastave
 10. Bus Tatjana – nastavnik engleskog jezika

Članovi komisije za nagrade i pohvale:

 1. Sekereš Valentin – direktor škole (predsednik)
 2. Šarkanj Dora – pomoćnik direktora
 3. Nikičić Silvia – nastavnik razredne nastave
 4. Balaž Piri Diana – nastavnik fizike
 5. Konc Ilona – nastavnik hemije

Članovi discipline:

 1. Sekereš Valentin – direktor škole (predsednik)
 2. Olah Roža – sekretar
 3. Šarkanj Dora – pomoćnik direktora
 4. Dobo Laszlo – nastavnik fizike

 

Komisija za organizovanje Festival učenika dramskih ostvarenja:

 1. Karačonji Kristina – nastavnik mađarskog jezika i književnosti (predsednik)
 2. Čorba B. Marta – nastavnik razredne nastave
 3. Čeke Melinda – profesor razredne nastave
 4. Kavai Božo Ildiko – nastavnik mađarskog jezika i književnosti
 5. Bohata Žužana – nastavnik mađarskog jezika i književnosti
 6. Aleksandar Oklobžija – nastavnik likovne kulture
 7. Nikičić Goran – nastavnik srpskog, kao nematernjeg jezika
 8. Harmat Hajnalka – nastavnik mađarskog jezika i književnosti
 9. Sabo B. Melinda – profesor rezredne nastave

Komisija za samovrednovanje i vrednovanja rada škole:

 1. Vera Grifatong – psiholog (predsednik)
 2. Koza Kristina – pedagog
 3. Rekecki Andrea – profesor razredne nastave
 4. Kavai Andor – nastavnik informatike

Komisija za praćenje rada sa talentovanim učenicima:

 1. Gazdag Čaba – nastavnik informatika (predsednik)
 2. Kavai Božo Ildiko – nastavnik mađarskog jezika i književnosti
 3. Đurić Žužana – nastavnik matematike
 4. Harmat Hajnalka – bibliotekar

Tim za profesionalnu orijentaciju:

 1. Đurić Žužana – nastavnik matematike (predsednik)
 2. Elek Aniko – pedagoški asistent
 3. Pletikosić Šarolta – nastavnik engleskog jezika
 4. Tornai Eržebet – pedagog

Komisija za vođenje letopisa škole:

 1. Ana Danilović – nastavnik srpskog , kao nematernjeg jezika (predsednik)
 2. Berec Anastazija – profesor razredne nastave

 

Komisija za uređenje i ažuriranje sajta škole:

 1. Adamov Igor – nastavnik matematike (predsednik)
 2. Karolj Adrien – medotekar
 3. Aroksalaši Timea – profesor rezredne nastave

Komisija za praćenje rada Đačkog parlamenta:

 1. Koza Kristina – pedagog škole (predsednik)
 2. Nađela Navratil Andrea – nastavik matematike
 3. Čičai Zita – nastavnik biologije
 4. Puljaji M. Andrea – nastavnik razredne nastave

Tim za organizovanje Dečja nedelja:

 1. Gazdag Emeše – profesor razredne nastave (predsednik)
 2. Vereš Turu Anita – profesor razredne nastave
 3. Knapik Tamara – profesor razredne nastave
 4. Kavai Andor – nastavnik informatike
 5. Bata Janoš – nastavnik nemačkog jezika
 6. Veselinov Darko – nastavnik fizičkog vaspitanja
 7. Nađela Navratil Andrea – nastavnik matematike
 8. Danji Zita – profesor razredne nastave
 9. Rekecki Andrea – profesor razredne nastave
 10. Karolj Adrien – mediotekar
 11. Muranji Dragana – nastavnik srpskog, kao nematernjeg jezika

Tima organizovanje Faršang:

 1. Harmat Hajnalka – nastavnik mađarskog jezika (predsednik)
 2. Danji Ildiko – profesor razredne nastave
 3. Šamu Angela – profesor razredne nastave
 4. Grmača Radmila – nastavnik srpskog, kao nematernjeg jezika
 5. Muranji Dragana – nastavnik srpskog, kao nematernjeg jezika
 6. Ožvar Edit – profesor razredne nastave

Tim za organizovanje Dan škole:

 1. Šarkanj Dora – pomoćnik direktora (predsednik)
 2. Gazdag Emeše – profesor razredne nastave
 3. Husar Anita – nastavnik muzičke kulture
 4. Karolj Adrien – mediotekar
 5. Farago Kristina – profesor razredne nastave
 6. Marčeta Jasmina – profesor razredne nastave
 7. Kavai Božo Ildiko – nastavnik mađarskog jezika i književnosti
 8. Karačonji Kristina – nastavnik mađarskog jezika i književnosti
 9. Bohata Žužana – nastavnik mađarskog jezika i književnosti
 10. Šarkanj Jožef – profesor razredne nastave

Tim za organizovanje Svetog Sava:

 1. Ivkov Martinek Iren – nastavnik geografije (predsednik)
 2. Muranji Dragana – nastavnik srpskog, kao nematerjeg jezika
 3. Mirosavljev Nikola – nastavnik veronauke

Tim za organizovanje Betlehem:

 1. Danji Ildiko – profesor razredne nastave (predsednik)
 2. Šarkanj Valerija – nastavnik veronauke
 3. Husar Anita – nastavnik muzičke kulture
 4. Kavai Božo Ildiko – nastavnik mađarskog jezika i književnosti
 5. Sebenji Boglarka – profesor razredne nastave
 6. Čeke Melinda – profesor razredne nastave
 7. Kolesar Jožef – nastavnik veronauke
 8. Aroksalaši Timea – profesor razredne nastave
 9. Elek Aniko – pedagoški asistent
 10. Gonclik Etelka – profesor razredne nastave

Tim za inkluziju:

 1. Grifatong Vera – psiholog (predsednik)
 2. Elek Aniko – pedagoški asistent
 3. Dani Tinde – profesor razredne nastave
 4. Tornai Eržebet – pedagog