Click edit button to change this text.

NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PROGRAMJA

 A gyermekek 3 éves korig történõ nevelésének és gondozásának célja elsõsorban a megfelelő nevelési környezet megteremtése, amelyben a gyermek saját tempója szerint önmaga és környezete fölfedezésével tapasztalatokat szerez, a szükségleteihez és lehetőségeihez képest aktív lehet. A nevelőmunka alapfeladata, hogy megőrizze, támogassa, serkentse és nemessé tegye a gyermeknek a saját környezetében való spontán magatartását. Ezért a nevelési és gondozási célok megvalósításakor a gyermek spontán megnyilvánulásaiból kell kiindulni, tiszteletben tartva a gyermek személyiségét a környező világ megismerésénél.
Az e korosztályba tartozó gyermekek körültekintő, meleg, szerető gondoskodást igényelnek, ugyanis ekkor történik meg az első hosszabb idejű elszakadás a szülőtől.

A nevelés és gondozás céljai és feladatai:

Biztosítani a családias, otthont idéző óvodai légkört.
A jól szervezett idő- és munkabeosztással megkönnyíteni a gyermekek beilleszkedését, hogy mielőbb megismerjék és megszeressék az óvodai környezetet és az őket körülvevő személyeket.
Különös gondot fordítani a gyermekek egészségének megőrzésére – már ebben a korban meg kell kezdeni az alapvető viselkedési szabályok, higiéniai normák elsajátítását.
Megfigyelni és kiaknázni a gyermekek spontán érdeklődését, kíváncsiságát, s ezek kielégítésére törekedni egyénileg és kisebb csoportokban minél több ismeretszerzési lehetőséget biztosítva.
Ebben a korcsoportban a játék az elsődleges módszer – játék útján fejlődik a gyerekek izomzata, mozgásuk összehangoltabbá válik, fejlődnek érzékszerveik, térbeli tájékozódásuk, megismerik az őket körülvevő tárgyakat.

Intézményünkben az óvodai alapprogram B modellje szerint dolgozunk, ami az óvodai élet rugalmas, de világos időbeli szervezésében nyilvánul meg. A nevelő-oktató munka céljai és feladatai elő vannak írva, és megvalósítandók, viszont az előirányzott tartalmaktól el lehet térni a gyermekek érdeklődése, szükséglete és ötletei szerint. A konkrét tartalom megvalósításának módja az óvónő kreativitásától függ.
   A program a gyermekek hároméves korig családban vagy bölcsődében szerzett előtudásának szintjétől függ. Ezt az előtudást kell bővíteni a következő oktatási-nevelési területeken:

Fizikai (testi) fejlődés

° Erősíteni a gyermekek nagy- és apró izmait, hogy minél gyorsabbá, kitartóbbá, precízebbé, összehangoltabbá váljék mozgásuk.
° Perceptív aktivitások – Ingergazdag hatást nyújtani a gyermekek részére, hogy fejlődjön látásuk, hallásuk, tapintásuk, szaglásuk, ízlelésük, hőérzékelésük, valamint az érzékszerveik közötti koordináció.
° Kultúrhigiéniai aktivitások – Az alapvető kultúrhigiéniai és egészségügyi szokások kialakítása, gyakorlása. A gyermekek egészségi állapotának követése, és ellenállóképességük növelése (egészséges táplálkozás, friss levegő, úszás, séta, napozás).

Érzelmi, szociális, akarati képességek fejlesztése

° Törekedni a gyermekek érzelmi stabilitásának elérésére.
° A gyermekeket az egyén és a környezet elfogadására nevelni.
° Helyes viszonyulás kialakítása a környezet élővilágához.

Felfedező aktivitások

° A gyermekeket körülvevő sokrétű világ – tárgyak, élőlények, foglalkozások, évszakok – megismertetése, rendszerezése, összehasonlítása.
° A gondolkodási műveletek (analizálás, szintetizálás, összehasonlítás, általánosítás, csoportosítás) irányítása és fejlesztése.
° Az ok-okozati összefüggések felfedezése.
° Elsajátítani az alapvető közlekedési szabályokat, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat az utcán.

Kommunikációs és alkotókészség

° A korosztálynak megfelelő népi mondókák, gyermekirodalmi – lírai és prózai – alkotások meghallgatása és elsajátítása által fejleszteni szókincsüket, mondatszerkesztésüket.
° Bevezetni a gyermekeket a zene világába. A népi gyermekjátékok játszásával, népdalok éneklésével fejleszteni zenei hallásukat, ritmusérzéküket, mozgásukat. Megismertetni és megszerettetni komolyzenei alkotásokat.
° Megismerni a képzőművészeti eszközök és anyagok helyes használatát, hogy a képzőművészeti alkotásaik által kifejezhessék érzelmeiket, gondolataikat, ismereteiket. Képzőművészeti technikák megkülönböztetése. Ismerkedés képzőművészeti alkotásokkal.

• Környezetnyelv / nem anyanyelv elemei

° Fölkelteni érdeklődésüket a környezetükben élő, más nyelven beszélő gyermekek, felnőttek iránt. Alapvető ismeretek elsajátítása a környezetben előforduló másik nyelv terén, hogy megismerjék és elfogadják más népek nyelvét és kultúráját.

Funkciója:

A gyermek felismerési tapasztalatainak bővítése, rendszerezése, hogy csökkenjen a szociális, kulturális különbség a gyermekek között, és ezáltal esélyegyenlőséget biztosítsunk az iskolakezdéshez.
Hogy intenzív kapcsolat alakuljon ki a szülők, az óvónő és a gyermek között

Célja:

A gyermek iskolára való előkészítése nem egy külön elhatárolt program, hanem beilleszkedik a napi oktató-nevelő munkába.
Biztosítani kell különböző lehetőségeket olyan mintaértékű természeti, szociális, környezeti találkozásokra, amelyek lehetővé teszik, hogy a gyermekek szabadon kipróbálhassák képességeiket, hogy megismerjék a környező világot, másokat és önmagukat.
Hozzájárulni, hogy a gyermek éretté váljon ahhoz a munkához és életmódhoz, amit az iskola igényel.
Az iskola-előkészítő program elősegíti a gyermek fizikai, szociális, érzelmi és intellektuális felkészültségét az iskolára.
Föl kell ébreszteni a gyermekben az iskola iránti érdeklődést.

Az iskolára való előkészítés a következő nevelési-oktatási területeken és aktivitásokon keresztül valósulnak meg:
  • beszédfejlődés
  • matematikai fogalmak fejlesztése
  • a természeti és társadalmi környezet megismerése
  • testnevelés
  • képzőművészeti nevelés
  • zenei nevelés

Az érvényes óvodai alapprogram megjelenése óta az írás, olvasás előkészítése kiemelt feladatként van jelen az óvónők munkájában, ezért részletesebben leírást adunk róla.

KEZDŐ ÍRÁS- ÉS OLVASÁS ELŐKÉSZÍTÉS

Olvasás
Kellő motiváció a grafikus szimbólumok, jelek, üzenetek és közlések megértésére. Az olvasás elsajátítása a gyermek egyéni lehetőségeinek és érdeklődésének megfelelő szintjéig terjedhet.
Feladatok:
  • Fejleszteni a kezdő olvasás képességét.
  • A betűforma felismerésére és megjegyzésére való képesség fejlesztése
  • A szavak tudatos és hangos elemzése

Írás
Az írás kiemelkedően összetett pszichofizikai, motorikus és mechanikai ügyességet igényel, amelyet sokat kell gyakorolni. Az iskoláskor előtti intézmény feladata, hogy jól felkészítse a gyerekeket az írásra, az iskola feladata pedig, hogy meg is tanítsa azt. Nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a kezdő írásismeretnél minden gyermek a neki megfelelő tempóban haladjon. Fontos biztosítani a megfelelő rávezető feltételeket, a megfelelő anyagot, fölszerelést és viszonylagos ellazulás.
Feladatok:
  • Kialakítani a munka közben helyes ülést és testtartást,
  • Fejleszteni az apró izmokat és finom motorikát, hogy felkészüljön az írásra
  • Fejleszteni a vizuális megfigyelést és elemzést

E fejezet alatt leírjuk azokat az aktivitásainkat, amelyek a programunk kiegészítői, amelyek egyben kiegészítik az általános óvodai alapprogramot .

Kiegészítő munkamódszer
Drámapedagógia
A drámapedagógiát már évek óta alkalmazzák óvónőink a gyermekekkel való munkában mint alternatív kiegészítő módszert. Minden óvónő részt vett a 45 órás drámapedagógiai továbbképzésen, egy óvónőnk 120 órás továbbképzéssel drámajáték-vezetői képzettséget szerzett.

Kiegészítő programok
A szerb, mint nem anyanyelv tanítása a magyar tannyelvű tagozatokon
A kis-, nagycsoportos és iskola-előkészítő tagozatokon szerb anyanyelvű óvónő tart aktivitásokat heti két alkalommal, egész tanéven keresztül, amelyek tematikailag kötődnek az aktuális oktatási tartalmakhoz.
A program céljai:

A szerb nyelv játékos formában történő tanulása kommunikációs helyzetgyakorlatokon keresztül.
Az autentikus kiejtés és hangsúlyozás megismerése.
A gyermekek érdeklődésének fölkeltése más anyanyelvű emberek iránt.

Néphagyományok ápolása
A programunk tartalmazza a népi ünnepekről, jeles napokról való megemlékezést, valamint a szokások fölelevenítését is. A gyermekek népi játékokat, dalocskákat tanulnak. Néhány tagozatunk folklórösszeállítással szerepel szemléken, ahol népviseletben lépnek föl. Intézményünk egyik jelentős rendezvényének témája egy népi-vallási eredetű ünnep, a Pünkösd. Еbben az évben nagyobb hangsúlyt fektetünk a farsang megünneplésére. Az óvónők bemutató aktivitás formájában is feldolgoznak népi szokásokat. A népi szokások ápolásán keresztül a gyermekek hagyományos kulturális értékeket sajátítanak el, megismerkednek elődeik életmódjával, ami hozzájárul a nemzeti öntudat erősítéséhez.

Gyermek ének- és zenekar
A nagycsoportos és iskola-előkészítő tagozatokon a gyermekekkel szakmunkatárs –zenepedagógus foglalkozik. A gyermekek kórusban énekelnek dalösszeállítást, képességeiknek megfelelően ritmus- illetve dallamhangszereken játszanak. A gyermekeknél ezáltal fejlődik a zenei hallás, a ritmusérzék, valamint a közös zenei előadás során az egymáshoz való alkalmazkodás képessége. Külön figyelmet kell fordítani a kiemelkedő képességű gyermekek felfedezésére és tehetségük fejlesztésére.
2012 májusában intézményünk szervezésében megrendezésre kerül a Melodiáda – óvodai gyermekkórusok és zenekarok vajdasági szintű szemléje.

Környezetvédelmi program
A környezetvédelmi civilszervezetekkel való együttműködés által különféle gyűjtőakciókban vesznek részt a gyermekek (papír, PET – palackok, kupakok), rajzpályázatokon, faültetésen, erdei, természetbeni sétán. Az ilyen témájú tevékenységeken keresztül a gyermekek ismereteket szereznek a környezetvédelem lehetőségeiről, amelyre óvodás korban fogékonyak a gyermekek. Mindez a későbbi környezettudatos életmód kialakításához is alapul szolgálhat.

Alkalmi és időszakos programok
Művelődési programok
Igyekszünk évente többször kulturális programot biztosítani a gyermekeknek, színházi előadás, bábelőadás, balett, hangverseny, bűvészműsor formájában. A kulturális programok kiválasztásánál figyelembe vesszük, hogy az előadás tartalma és időbeli terjedelme megfeleljen az óvodás korosztálynak, a gyermekek érdeklődésének.
Célja:

fölkelteni és ápolni a gyermekek érdeklődését a kulturális élmények, értékek iránt
kialakítani és megszilárdítani a kulturális programok alatti viselkedési normákat

Óvodai tagozatok egynapos kirándulása
A tanév utolsó hónapjában a nagycsoportos és iskola-előkészítő tagozatok egynapos kirándulást tesznek rekreáció és élményszerzés céljából. A kikapcsolódás mellett fontos megemlíteni a kirándulások oktató szerepét is. A gyermekek megismerkednek más jellegű növény- és állatvilággal, kulturális nevezetességgel.

Úszóiskola
A magyarkanizsai Banja Gyógyfürdőben az iskola-előkészítő csoportok úszótanfolyamon vesznek részt az óvodai tartózkodás ideje alatt. A gyermekekkel hivatásos úszóedző foglalkozik, így biztonságosan tanulhatnak úszni. A vízhőmérséklet megfelelő a gyermekek számára. Az úszótanfolyam alatt a medence csak az óvodás gyermekek rendelkezésére áll.

Zsinórlabda játék és bajnokság
Csapatjáték labdával, egyszerű szabályokkal. Az iskola-előkészítő gyermekek könnyedén megtanulják a labdajáték egyértelmű szabályait. Fejleszti a motoros készséget, az összpontosítást, a csapat- és versenyszellemet. Az tanév folyamán egyszer megrendezzük a Zsinórlabda-bajnokságot az iskola-előkészítős csapatok számára.

Együtt lenni jó – gyermeknap
Egynapos zárórendezvény, amelyet a tanév utolsó hétvégéjén tartunk Magyarkanizsán. A község minden gyermeke részt vesz, aki az iskoláskor előtti intézmény növendéke ( mintegy 700-an ). Ezen a rendezvényen több mint 30 különféle aktivitást (kézműves, kreatív, mozgásos) próbálhatnak ki a gyerekek, emellett biztosított a számukra ingyenes tízórai és tea, valamint kulturális műsort is megtekinthetnek.

Bábcsoportok működése
2010 szeptemberében megalakult a magyar nyelvű Bóbita bábcsoport, amelynek 6 óvónő a tagja. A 2010/2011. tanévben 4 előadást készítettek el. 2011 márciusában megalakult a szerb nyelvű Abrakadabra bábcsoport, szintén 5 óvónő összefogásával, akik eddig 2 előadást készítettek el. Ahogy eddig is, a továbbiakban is bemutatják előadásaikat a gyermekeknek a község minden óvodájában, a tanítási nyelven.

A család szakmai támogatását szolgáló programok
– A tanév megkezdése előtt, a nyári szünidő folyamán tájékoztató szülői értekezletet tartunk a bölcsődébe irtakozott gyermekek szülei részére. Témája: a szülők felkészülése a bölcsődébe járásra, a szülő-gyermek óvodai elválás nehézségeinek áthidalásáról, a bölcsődei időbeosztás, tevékenység, gondozás megismertetése a szülőkkel és ennek a lehetséges összehangolása az otthoni beosztással.
Célja:
– A szülők tájékoztatása.
– Az iskoláskor előtti intézmény iránti bizalom megalapozása.
– A szülők érdeklődését fölkelteni az óvodával való kölcsönös együttműködés iránt.
– A szülői értekezletek pedagógiai, pszichológigai és egészségügyi témákat dolgoznak fel, szakemberek segítségével.
– Szükség szerint a szülőnek segítséget nyújtunk abban, hogy szakemberhez forduljon.